Werkgroep Veiligheid en Verkeer

Stand van zaken begin 2012

Deze werkgroep, die zich bezig houdt met de onderwerpen veiligheid en verkeer en over deze onderwerpen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de gemeente. De werkgroep heeft tot dusver de volgende zaken die voortkomen uit het IDOP (Integraal Dorps Ontwikkelings Plan), opgepakt:

 

Ommetje Galder/Mark (Laarzenpad)

Op eigen initiatief is het idee opgepakt om te onderzoeken of en in hoeverre het mogelijk is om langs de rechteroever van de Mark (dus aan de andere zijde van het fietspad) tussen de Markweg en de stuw bij het Vonderpad een zogenaamd laarzenpad te realiseren. Hiermee zou een mooi ommetje Galder kunnen worden gerealiseerd. Het plan moet nog verder worden uitgewerkt maar de beide grondeigenaren, Natuurmonumenten en het waterschap staan in beginsel niet onwelwillend tegenover dit plan. Hopelijk is begin 2012 duidelijk of het plan haalbaar is.

Update: Lees meer...

Reconstructie kruising Markweg/Strijbeekseweg.

Het plan voorziet in een verhoogde kruising. Het gedeelte Strijbeekseweg tussen Markweg en Belgische grens zal als 60 km zone worden bestempeld. De planvoorbereiding is door de gemeente ter hand genomen en zal in 2012, bij asfaltonderhoud, worden uitgevoerd.

 

Herinrichting gedeelte Galderseweg/St Jacobsstraat

Door de gemeente zal de Galderseweg vanaf ongeveer de Kerzelsebeek en de St.Jacobsstraat worden gereconstrueerd. Zo zal er nieuwe riolering worden aangelegd (een gescheiden stelsel) en zal de straat een nieuwe inrichting krijgen. In 2012 zullen de plannen worden opgesteld en in 2013 Zal het werk een aanvang nemen.

Bij de planuitwerking zal een klankbordgroep worden ingesteld.

 

Verbreden fietspad langs de Mark

Door de gemeente zal worden onderzocht of het haalbaar is het fietspad langs de Mark te verbreden. Op initiatief van de werkgroep is door de gemeente nagegaan of en in hoeverre het (financieel) haalbaar is een nieuw fietspad aan te leggen aan de andere zijde van de Mark. Dit is niet haalbaar gebleken.

In 2012 zal het onderzoek naar de verbreding zijn afgerond.

 

Ontsluiting industrieterrein Hazeldonk

Vanwege het (vracht)sluipverkeer is de gemeente met de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en de gemeente Breda in overleg. Vooruitlopend hierop heeft het gemeentebestuur in principe besloten de Ballemanseweg af te sluiten (middels verbodsborden) voor vrachtverkeer behoudens bestemmingsverkeer. Tegen dit ontwerpbesluit heeft de politie bezwaar gemaakt omdat het niet handhaafbaar zou zijn. Er zullen dus geen borden worden geplaatst. 

Leden

  • Jan de Hoon
  • Frans Goethals
  • Joost van der Velden
  • Piet van Loon
  • Giel Vaarten
  • Frans Snijders
  • Berry de Ruyter