Naam nieuwe wijk in Galder bekend

Naam nieuwe wijk in Galder bekend

12-07-2012 || Het toekomstige woongebied nabij de Sint Jacobsstraat te Galder zal ‘Bollemeer’ gaan heten. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alphen-Chaam heeft op 10 juli 2012 met deze naam ingestemd.

Mede op advies van heemkundekring Paulus van Daesdonck is gekozen voor de naam ‘Bollemeer’. Uit oude plattegronden, van de toenmalige gemeente Ginneken en Bavel, blijkt namelijk dat een groot deel van het plangebied vroeger de veldnaam ‘Bollemeer’ had.

De naam ‘Bollemeer’ is tweeledig. ‘Meer’ betekent: ‘omsloten stuk grond’ en heeft betrekking op het open landschap dat duidelijk afgekaderd is door bomen. ‘Bol’ heeft meerdere betekennissen, maar verwijst hoogstwaarschijnlijk naar de toen veel voorkomende soorten onkruid in het gebied.

Het in ere herstellen van een historische naam voor een toekomstig plan draagt bij aan de eigenheid van het gebied en zijn betekenis voor de kern Galder.

 

Nieuw woongebied Galder

De gemeenteraad van Alphen-Chaam gaat akkoord met het voorgestelde nieuwe woongebied in Galder. Dit woongebied, gelegen aan de St. Jacobsstraat tegenover de Leeuwerik, is tevens aangewezen als locatie voor een CPO project. CPO Groep Galder en Dorpsraad Galder-Strijbeek hebben de raadsvergadering bijgewoond om de noodzaak van nieuwe bouwgrond te onderstrepen. Voorafgaand aan de raadsvergadering hebben de jongeren van de CPO Groep Galder en de Dorpsraad Galder-Strijbeek alle fractievoorzitters van de verschillende partijen reeds een brief gestuurd waarin de noodzaak van de bouwlocatie werd benadrukt.

De bestaande uitbreidingslocatie Middeltiend is inmiddels nagenoeg volgebouwd. De kern Galder biedt nog bouwmogelijkheden in het oude dorpshart
(huidige schoollocatie) en aan de Ballemanseweg (Ruimte voor Ruimte). Door de koerswijziging in de plannen rondom De Leeuwerik zijn de woningbouwmogelijkheden ter plaatse van de sportvelden drastisch afgenomen, hierdoor zouden er op korte termijn geen woningbouwlocaties meer voorhanden zijn in Galder.

Het nieuwe woongebied levert een bijdrage aan de leefbaarheid van Galder. De locatie biedt bouwmogelijkheden voor de komende 15 jaar. De locatie biedt mogelijkheden voor de CPO groep in oprichting. De locatie biedt ruimte aan ca. 35 woningen.

In 2011 heeft het initiatief van jongeren uit Galder-Strijbeek met ondersteuning van de werkgroep Bouwen en Wonen van de Dorpsraad uitgemond in een CPO groep Galder. Deze groep heeft als doel om gezamenlijk betaalbare woningen te realiseren in Galder. Door toewijzing van het nieuwe woongebied kan de CPO groep doorgaan met de voorgenomen bouwplannen.

Voor een deel van de gronden moet de verordening ruimte nog aangepast worden door de provincie. Er bestaat een risico dat de provincie uiteindelijk niet bereid is de verordening ruimte aan te passen. Gezien de positieve gesprekken die Gemeente Alphen-Chaam reeds gevoerd heeft met de provincie wordt het risico zeer gering geacht.

 

Situering bouwgrond inclusief mogelijke verkaveling

Bestuur CPO Groep Galder

Informatieavond Bollemeer

Zo'n 60 belangstellenden hebben donderdag 25 oktober in cafe Knooppunt Galder de informatieavond bezocht over de voorontwerp bestemmingsplannen over de Ballemanseweg en Bollemeer. De avond werd geopend door wethouder Ton Braspenning, daarna werden de bestemmingsplannen gepresenteerd en ontstond een levendige discussie.

Bekijk de presentatie

Download het bestemmingsplan

Lees meer op de website van de gemeente