Verslag openbare bijeenkomst 03-12-2012

05-12-2012 || Afgelopen maandag vond de derde openbare vergadering van de dorpsraad Galder-Strijbeek plaats, voor het eerst in het café Knooppunt Galder. De opkomst was hoog, maar een uitverkochte zaal bleef uit. Aanwezig waren de dorpsraad, twee wijkagenten en het voltallige college van de gemeente Alphen-Chaam. 

De vergadering werd geopend door voorzitter Jos de Roover, die een korte uitleg gaf over het programma van de avond, waarbij hij ook het nieuwste lid Rincke de Bont voorstelt. Zij maakt nu, samen met Joeri van Dun, deel uit van de jongere vertegenwoordiging in de dorpsraad.

Het eerste item van de avond is het servicepunt dat de dorpsraad wil gaan opzetten. Hierbij neemt Jos de presentatie van Mariëtte Jansen over die niet aanwezig is. Er wordt uitleg gegeven over het servicepunt. De bedoeling is dat samen met de bewoners dit punt zal worden opgezet, zodat we mensen met vragen kunnen helpen met het zoeken naar oplossingen. Dit allemaal geheel op vrijwillige basis, want geld zal er niet komen vanuit de gemeente. De bedoeling is te starten in januari 2013 in het gebouw van de Mattheusschool. Er wordt gehoopt op een goed verloop en om te zien of het servicepunt draaiende te houden is. Eens in de twee weken zal het servicepunt geopend zijn. Als alles goed verloopt, kan het nieuwe servicepunt dan ook worden voortgezet in het nieuwe dorpshuis.

Het tweede onderwerp is buurtpreventie. Hiervoor zijn gastsprekers Frie van Rijsbergen en Paul Sintnicolaas uitgenodigd. Zij zijn respectievelijk wijkagent in Galder-Strijbeek en Baarle-Nassau. Frie heeft het woord en legt uit dat buurtpreventie vooral de inzet van de buurtbewoners zelf is: het verhogen van de sociale controle zoals die eens gebruikelijk was. Er moet dus niet gedacht worden aan een wijkagent die ’s nacht gaat patrouilleren! Het concept buurt-straatcoördinator wordt uitgelegd: dit is een persoon die meldingen gaat doorspelen. Als een buurtbewoner iets opvalt, kan deze een melding doen bij de buurt-straatcoördinator. Denk aan het zien van een verdachte auto, of het opmerken dat ergens onverwacht wel of geen licht brand. Ook is deze persoon er om voorlichting te geven over preventieve maatregelen. De rol van de gemeente is dat deze zorgt voor de bekende “Attentie Buurtpreventie” borden. Buurtpreventie is ook erg gunstig voor zowel de politie als gemeente, omdat dit hen veel tijd en geld scheelt dat voor andere zaken kan worden ingezet. Zo wordt het werk beter gedaan als we de handen ineen slaan! Er wordt dan ook gehoopt dat veel mensen zich geroepen voelen om zich in te zetten voor buurtpreventie! Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij veiligheidenverkeer@galder-strijbeek.nl

  

Het volgende punt is het welkomstpakket. Joeri krijgt het woord en vertelt dat het welkomstpakket, dat zal worden aangeboden aan nieuwe inwoners van Galder en Strijbeek, bijna klaar is. Per 1 januari 2013 kunnen nieuwkomers iemand van de dorpsraad aan de deur verwachten. Het pakket wordt toegelicht: dit zal bestaan uit onder andere streekproducten, kortingen vanuit de ondernemers en andere informatie die van belang kan zijn. Kortom een goede manier om een nieuwe inwoner te introduceren in zijn of haar nieuwe omgeving! De dorpsraad roept de bewoners dan ook op om nieuwe mensen aan te melden via de website, vanaf 01-01-2013.

Hierna volgt de stand van zaken van diverse andere projecten van de dorpsraad. Zo weet Jos te vertellen dat het CPO nieuwbouwproject al aardig op weg is, en dat de starters bezig zijn hun plannen uit te werken met de architect. Alle informatie over het CPO is te vinden op de website. Ook niet-starters kunnen zich aanmelden om te profiteren van de gezamenlijke aanpak.

Een ander veelbesproken onderwerp is dat van de busdienst in Galder, waarover Rincke toelichting geeft. Lijn 145 van Breda Station naar Meersel-Dreef scheen een tijdje in gevaar te zijn, maar het is nu duidelijk dat met ingang van de nieuwe dienstregeling alleen de eerste en laatste rit komen te vervallen. Tot 2015 is de busdienst zeker van zijn bestaand, daarna worden er nieuwe plannen gemaakt bij de provincie en zal bekeken worden of de lijn behouden blijft. De dorpsraad zal zich inzetten om te achterhalen hoe de gemeente de vervoerscijfers heeft berekend. Natuurlijk is het duidelijk dat als we de bus willen behouden we ook vaak genoeg een ritje zullen moeten maken!

Vervolgens komt Jan de Hoon met de stand van zaken over het Laarzenpad. Het is de bedoeling dat er een bredere wandelroute parallel komt te liggen aan het fietspad bij de Mark. Hoe dit gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn twee mogelijkheden: of het fietspad wordt verbreed, of er komt een wandelpad aan de overkant van het water. Het ligt er maar net aan hoe de grondeigenaren ertegenover staan als de fietspaden worden verbreed. Jan legt uit dat het realiseren van een vrij liggend wandelpad ook een goede optie is, als de provincie hieraan meewerkt. Als er subsidie komt zal het pad aan de andere kant komen zonder probleem. Indien dit niet het geval is zal er weer in overleg worden gegaan met de grondeigenaren.

Hierna vertelt Frans Goethals over de voortgang rondom de nieuwe speeltuin. De nieuwe speeltuin die geplaatst gaat worden aan de Berkenakker zal een duurzame speeltuin zijn. Op dit moment heeft de ondergrond de juiste vorm en is het gras ingezaaid. Een impressie laat zien dat er speeltoestellen van natuurlijke materialen zullen komen, die voor de kinderen erg avontuurlijk zijn om mee te spelen. Er komt onder andere een waterpomp, kabelbaan en het braakliggende terrein naast de speeltuin zal een crossbaantje worden totdat besloten is wat daarmee wordt gedaan. Het oude speeltuintje in de Smidshof zal in de toekomst geen speeltuin meer zijn, dit terrein wordt aangeplant.

Als afsluiter van de stand van zaken vertelt Jos over opvangcentrum De Vliet. Hier zullen binnenkort een aantal verslaafde daklozen worden gehuisvest. De Dorpsraad laat weten dat dit ondanks de gehouden handtekeningenactie gewoon zal worden doorgezet. Er is een beheergroep opgericht rondom De Vliet waar verschillende verenigingen en belanghebbende aan deel kunnen nemen om zo mee te discussiëren over dit centrum. De dorpsraad heeft besloten hier niet aan mee te doen, omdat deze zich niet kan vinden in alle besluiten die gemaakt zijn rondom de opvang. Wel zijn ze “meeleeslid” geworden zodat de gang van zaken wel in de gaten kan worden gehouden.

Kort voor de pauze leidt gastspreker André de Wilde, van Compositie 5 Stedenbouw, het project ‘Oude dorpshart van Galder’ in. Hiermee wordt de kruising van de Balleman, Galderseweg en Sint Jacobsstraat bedoeld, waar op dit moment nog de Mattheusschool staat. Bij binnenkomst waren alle aanwezigen gevraagd om de hoogte van de Sint Jacobskapel te schatten, waar iedereen er met een gemiddelde van 23,4 meter flink naast zat: de ware grootte is 17,7 meter! Het experiment mislukte een beetje, maar dat was voor André niet erg. Nog steeds toonde hij aan dat er belang is bij het samenwerken en gebruiken van de input van een zo groot mogelijke groep. Daarom wil hij een visiegroep, of ateliergroep, opzetten om zo samen het oude en eventuele nieuwe dorpshart in te richtingen. Hiervoor worden de inwoners opgeroepen om deel te nemen! Deze groep kan dus meedenken over het oude dorpshart. Samen met Compositie 5 zal er in een aantal bijeenkomsten een toekomstbeeld worden ontwikkeld voor het oude dorpshart. Belangstellenden kunnen zich komende week aanmelden bij m.gorissen@alphen-chaam.nl. Zie ook het verslag van de gemeente hierover. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op 17 december.

Voordat hier verder op in werd gegaan was het tijd om te pauzeren. Na de pauze vertelde Kees Jacobs, van gemeente Alphen-Chaam, over de stand van zaken rondom het nieuwe dorpshuis. Hij bespreekt het ontwerp en laat daarbij een aantal tekeningen en schetsen zien, waarbij hij de functies van de accommodatie toelicht. Zo komt er onder andere een nieuwe doorgang naar de sportzaal vanuit de kleedkamers van GESTA. De bouw is gestart op 3-12-2012 en de oplevering zal op 18-10-2013 plaatsvinden. Voor 1 januari 2014 moet het gebouw helemaal klaar zijn. Er werd nog gevraagd waar de KBO zijn eigen lokaal had, maar de KBO is in het voortraject akkoord gegaan met het opgeven van een eigen ruimte. In plaatst daarvan zal het gebouw de hele dag toegankelijk zijn zodat verschillende verenigingen, waaronder de KBO, gebruik kunnen maken van de gemeenschappelijke ruimtes (de kantine, lobby en grote zaal).

André deed ook een kleine proef onder de aanwezigen. Bij binnenkomst kreeg iedereen een rode en groene sticker mee die zij in de pauze onder dit bord konden plakken. Op die manier kon iedereen laten weten wat voor soort invulling zij het liefst zien, zodat de ateliergroep dit mee kan nemen in de vergadering. In de pauze werd er dan ook flink geplakt met uiteenlopende resultaten: er was veel rood te zien bij A, maar ook bij C. Men wil dus niet dat het oude dorpshart verdwijnt en enkel een woonbestemming krijgt, maar ook niet dat alle activiteiten plaats zullen vinden in het oude dorpshart. De voorkeur lag vooral bij de combinatie A + B en B + C.

Hierna volgt nog discussie over de verschillende soorten bestemmingen en het proces hiernaartoe. De dorpsraad roept iedereen die goede ideeën heeft of vindt dat zijn mening gehoord moet worden op om zitting te nemen in de ateliergroep of een email te sturen naar dorpsraad@galder-strijbeek.nl. Hier kunt u sowieso altijd met op- of aanmerkingen terecht en u eventueel aanmelden voor een werkgroep. Hierna wordt de openbare vergadering gesloten door de voorzitter, die iedereen bedankte die aanwezig was of zijn medewerking had verleend.

Graag zien we u weer terug op de volgende bijeenkomst van de dorpsraad Galder-Strijbeek!