Overzichtpagina windmolens A16

De eerste resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten van windmolens in het gebied langs de A16 zijn bekend. De provincie liet dit onderzoek samen met de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert uitvoeren.


 

De resultaten van het onderzoek wegen mee in de keuze voor de locaties en de hoogte van de windmolens, die gezamenlijk minimaal 100 megawatt moeten opbrengen. Dit najaar kiest de stuurgroep een voorkeursalternatief, nadat eerst de vier gemeenteraden en Provinciale Staten in de gelegenheid zijn gesteld om hun voorkeuren mee te geven aan hun bestuurders.
 

Wat wordt onderzocht?

In het onderzoek naar de milieueffecten worden onder meer geluid en slagschaduw onderzocht. Op verzoek van inwoners van het gebied, wordt ook de cumulatie van geluidseffecten onderzocht. Het gebied kent namelijk al een geluidsbelasting van bijvoorbeeld de snelweg A16 en de HSL. Verder maken de effecten van windmolens op de natuurgebieden, vogelsoorten, vleermuizen en andere dieren deel uit van het onderzoek.
 

Toelichting op meerdere momenten

De eerste uitkomsten van de milieueffectrapportage (m.e.r.) zijn vandaag gepubliceerd op www.brabant.nl/windenergiea16 en vindt u als bijlage bij dit artikel. Omdat het om complexe en technische materie gaat, geven medewerkers van de provincie en de gemeenten op meerdere momenten en plekken toelichting op het onderzoek, en is er ruim gelegenheid om vragen te stellen. Zo vindt vanavond een informatiebijeenkomst plaats voor raadsleden en leden van Provinciale Staten in Breda. 

  • Op 11 en 12 juli zijn er inloopavonden voor het publiek in Rijsbergen en Wagenberg.
  • Op 6 september is er in Breda gelegenheid om vragen te stellen. 
  • Vanaf 24 augustus is er een wekelijks spreekuur in het projectbureau in Breda en kunnen belangstellenden ook via de website vragen stellen.
     

Elf alternatieven onderzocht

In het onderzoek zijn elf opstellingsalternatieven voor windmolens onderzocht. De elf alternatieven zijn het resultaat van een zorgvuldig trechteringsproces, waarin alle ruimtelijke (on)mogelijkheden in kaart zijn gebracht. De alternatieven zijn ook gebaseerd op landschappelijke keuzes, zoals ‘lange lijnen’ of ‘knooppunten’. Verder is in het trechteringsproces rekening gehouden met de reacties van inwoners en belanghebbenden en input van de klankbordgroep en dorps- en wijkraden.
 

Optimalisatie alternatieven

Nu de milieueffecten van de elf alternatieven bekend zijn, onderzoeken provincie en gemeenten hoe de elf alternatieven zo optimaal mogelijk gemaakt kunnen worden. Zo kan het zijn dat het weghalen van een of meerdere windmolens uit een alternatief - mits die dan nog steeds minstens 100 MW opbrengt - een gunstiger resultaat laat zien. Ook kan een kleine verschuiving van windmolens of het combineren van alternatieven leiden tot minder effecten voor omwonenden en de natuur. Door deze optimalisatie wordt per alternatief duidelijk is hoe deze zo min mogelijk negatieve effecten op de omgeving kan hebben. Zo kunnen de alternatieven beter vergeleken worden bij de keuze van het voorkeursalternatief.

Windmolens A16

Update :Samenvattting windmolens A16

 8-12-2016|| Wat is nu de stand van zaken rondom Windmolens aan de A16. Wat zijn de gevolgen voor inwoners van Galder. 

Kijk voor bezwaren van inwoners en zienswijze, lees meer...

Kijk voor video op site www.Brabant.nl 

Kijk voor animatie op Visualisatie Windenergie....

Het Bewonersplatform VOOR DE WIND West-Brabant wil alle bewoners in West-Brabant verenigen. Lees meer...