Verslag openbare bijeenkomst 14-05-2013

22-05-2013 || Ook de vierde openbare bijeenkomst van Dorpsraad Galder-Strijbeek vond plaats in café Knooppunt Galder. Er waren zo’n 55 toehoorders, een mooie score voor onze sprekers. Belangrijkste publiekstrekker was natuurlijk de toekomst van het oude dorpshart, of beter die van de huidige Mattheusschool. Maar het ging deze avond ook over de werkgroep Strijbeek die het Markdal aan wil pakken en de gemeente Alphen-Chaam gaf een uiteenzetting over het nieuwe groenbeleid, de groenvisie.

 

Zoals gebruikelijk werd de presentatie verzorgd door duo MaJo, oftewel Mariette Jansen en voorzitter Jos de Roover. Jos startte bij de opening al meteen de discussie over de naam van het in aanbouw zijnde dorpshuis. Moet dit opnieuw De Leeuwerik gaan heten of is een andere naam gewenst? Daar konden de aanwezigen over nadenken tot het einde van de avond. Hierna was het de beurt aan de gemeente om de avond echt te openen.

 

Gemeentelijke Groenvisie
Wethouder Ton Braspenning viel in voor een ambtenaar met een dubbele afspraak op deze avond, maar helaas was de presentatie niet aangekomen. Gelukkig is Ton een goede spreker en ook voor een leeg scherm wist hij de boodschap goed over te brengen: wegens bezuinigingen zoekt de gemeente de samenwerking met de burgers om het groen te onderhouden. In totaal onderhoudt de gemeente zo’n 20.000 bomen en 10.000 struiken. In Galder en Strijbeek zijn dat er natuurlijk veel minder maar er komt wel groen bij, onder andere door de bouw van meer huizen via het CPO-project. De bedoeling is dat in de nieuwe groenvisie van de gemeente het onderhoud samen met burgers, individueel of via verenigingen, gedaan wordt. Ook kunnen bewoners mee beslissen over het soort groen in hun omgeving en de kwaliteit van het onderhoud. Zo zijn er maar een paar locaties waar A kwaliteit haalbaar is, maar kan door omvorming naar onderhoudsarme soorten toch een mooi resultaat voor het gehele gebied worden behaald.

Na de presentatie start een discussie. In Alphen en Chaam zijn lange linten van A kwaliteit langs doorgaande wegen, kan dat in Galder ook? Ton werpt tegen dat in die kernen de wegen deels provinciaal zijn en de provincie meebetaalt aan het onderhoud, in Galder is dit niet het geval. Wel wordt de omgeving van de Sint Jacobskapel al door vrijwilligers onderhouden. Dit is al een goed voorbeeld voor andere plekken.

 

Een aanwezige stelt dat de gemeente nu al niet eens C of B kwaliteit haalt, waarom dan spreken over A kwaliteit? Hopelijk is dit in de toekomst wel mogelijk doordat de gemeente overschakelt van frequentiebeheer naar kwaliteitsbeheer. Dit houdt in dat een aannemer niet een vast aantal keren naar een plek moet, maar dat er een zekere kwaliteit op die plek gehaald moet worden. Dit is voor de gemeente ook beter te controleren.

 

De wortelopdruk is op sommige stukken van de Galderseweg extreem, de toegankelijkheid komt hier in het gevaar. Ton beaamt dit, in het verleden zijn daar bomen geplaatst die te weinig plek hadden om uit te groeien. Ze zijn nu eigenlijk te groot geworden maar daar kan men niet veel aan doen. Daar komt bij dat de oude Galderseweg, met kinderkoppen, op een provinciale monumentenlijst komt waardoor nog minder veranderingen mogelijk zijn.

 

Markdal, project Strijbeek
Als alle vragen beantwoord zijn geeft Mariëtte een inleiding over het Markdal. In maart is de Vereniging ‘Markdal, duurzaam en vitaal’ opgericht. Al vanaf de start van de vereniging, toen heette dat nog platform, heeft Jan de Hoon namens de Dorpsraad hierin zitting genomen. Kort daarna is de werkgroep ‘Project Strijbeek’ ingesteld. De deelnemers aan de werkgroep zijn Chanan Hornstra, Sjef Langeveld, Andries Booij, Louis Braspenning en Mariëtte Jansen. Een gedeelte van het Markdal waar de gebiedsontwikkeling betrekking op heeft, is gelegen in de ‘achtertuin’ van Galder en Strijbeek. Vanuit de provincie is geld beschikbaar dat ingezet gaat worden voor een mooi, vitaal en duurzaam Markdal. Er moet een breed gedragen plan komen, waarin de meerwaarde van gebiedsontwikkeling voor dit gebied en in het bijzonder voor Strijbeek zichtbaar moet zijn. Er liggen dus kansen voor Galder-Strijbeek om de leefbaarheid, gemeenschappelijkheid, natuur en het economisch belang te verbeteren. Uw mening over de inrichting van onze achtertuin kan niet gemist worden om tot een plan te komen. Mariëtte benadrukt dat wij allemaal de dorpsraad zijn.

 

Hierna volgt een vlammend betoog over wat Strijbeek betekent voor zijn inwoners. Het is in ieder geval niet alleen een lange weg met huizen. Strijbeek staat ook voor rust, ruimte, natuur, een kruispunt met rijke historie, hard werken, gastvrijheid, enzovoorts. Al staat de samenhang wel onder druk sinds het cafe is verdwenen. Juist daarom is het nu een goed moment om Strijbeek de impuls te geven die het verdient door dit project.

 

Sjef Langeveld van vereniging Markdal geeft een toelichting over de thema’s die spelen in het Markdal en waarom het belangrijk is die nu te ontwikkelen. Voor alle omwonenden is het gebied natuurlijk belangrijk. In de eerste plaats voor de boeren en mensen die er wonen en werken. Het is een van de rijkste en oudste agrarische gebieden rond Breda. Dit is te zien aan de grote boerderijen, die groter zijn dan in bijvoorbeeld Chaam of Alphen. Maar daarnaast is het ook belangrijk voor de recreatie en het aantrekken van mensen naar Galder-Strijbeek. Hier profiteren wij allemaal van. Ook de waterhuishouding in onze omgeving en in Breda is afhankelijk van de inrichting van het Markdal.

 

Dit alles staat onder druk. Het systeem heeft zijn natuurlijke karakter verloren door rechttrekking en stuwen. Vissen en recreanten kunnen niet meer stroomopwaarts en in Breda overstromen de singels. Ook zijn er teveel recreanten voor de huidige infrastructuur en is de grond armer geworden waardoor meer mest en bestrijdingsmiddelen nodig zijn.

 

De vereniging gaat op zoek naar oplossingen. Veel processen die oplossingen hadden moeten bieden liggen al lang stil in het Markdal. Zo is er van reconstructie nauwelijks sprake en is ook de ruilverkaveling niet op gang gekomen. De vereniging wil dit nu allemaal tegelijk aanpakken en de provincie heeft toegezegd dat er soepeler met regels kan worden omgegaan als er een goed plan ligt met meerwaarde voor Strijbeek. Dus niet alleen de natuur moet erop vooruit gaan, boeren en bedrijven moeten een duurzame toekomst krijgen in het gebied, recreatie moet beter, verkeersoverlast aangepakt en daarnaast moet er plaats zijn voor cultuur en het verbeteren van de leefbaarheid.

 

Projectleider voor Strijbeek, Chanan Hornstra neemt de presentatie over en legt uit wat dit nu concreet voor Strijbeek betekent. Op de kaartjes kunt u zien dat er 500 meter langs de Mark is aangewezen als Ecologische HoofdStructuur (EHS), dit sluit aan bij een netwerk van belangrijke natuurgebieden in Nederland. Dit dient gerealiseerd te worden door ruilverkaveling, grondaankopen of ander gebruik van de gronden door de huidige eigenaar. Daarnaast is er nu de mogelijkheid om Strijbeek ook in bredere zin aan te pakken. Daarom wil de werkgroep graag horen wat voor ideeën er zijn. Wat mist u in Strijbeek? Hoe moet Strijbeek er in de toekomst uitzien? Om hierachter te komen worden spreekuren georganiseerd. Voor de data en tijdstippen zie de presentatie van de werkgroep. Ideeën kunnen ook gestuurd worden naar mariette.jansen@galder-strijbeek.nl.

 

Na deze uitleg is het tijd voor een korte pauze waarin diverse vragen worden aangeleverd voor een discussie na de pauze. Maar eerst wil Jettie Rattink van de vereniging Markdal nog een paar kleine opmerkingen maken. Het plan Strijbeek moet eigenlijk voor 1 september klaar zijn om kans te maken op extra provinciale subsidie. Haast is dus geboden, maar dat is niet erg aangezien ontwikkelingen in het Markdal al te lang stil liggen. Daarnaast is er de oproep om allemaal lid te worden van de vereniging Markdal om zo meer zeggenschap over onze achtertuin te hebben. Nu zitten er voornamelijk mensen uit het Ginneken en Ulvenhout in en de dorpsraad telt maar als 1 stem!

 

Mariëtte behandelt de vragen. Er wordt geopperd om met de boeren te beginnen bij een plan voor Strijbeek, zij zijn het belangrijkst. Dit klopt, daarom zit Louis Braspenning ook in de werkgroep. Hij is zelf boer en daarnaast ook voorzitter van de ZLTO.

 

Sommigen beschouwen Strijbeek als een Poolse kolonie, hoe kunnen we deze mensen bij de samenleving betrekken? Dit is een goede vraag waar de dorpsraad al op inspeelt. Er wordt een werkgroep opgestart om de Midden- en Oost-Europese (MOE-landers) mensen in onze gemeenschap meer mee te laten doen. Zij kunnen het antwoord zijn op de vergrijzing en krimp. Iedereen met goede ideeën hierover wordt opgeroepen om mee te denken met de werkgroep.

 

Wie bepaalt wat ‘onwenselijke bedrijvigheid’ is in het Markdal? Vanuit de EHS benadering wordt dit omschreven als belastend voor de natuur.

 

Welke maatregelen komen er om de snelheid op de Strijbeekseweg omlaag te brengen? Vanaf Verkooijen tot de grens wordt de weg vernieuwd en komen er snelheidsbeperkende maatregelen, dit zegt de gemeente toe. Binnenkort zal hier ook een informatie-avond over worden gehouden.

 

Strijbeek is groter dan 500 meter langs de Mark! Het plan gaat ook echt over heel Strijbeek. Zo kan er langs de gehele Strijbeekseweg meer woningbouw komen (ongeveer 15 huizen) en wordt ook de verbinding gemaakt met het bos en de Strijbeekse heide. Vooral de ontwikkeling van het terrein van Verkooijen Transport is belangrijk.

 

Is de provinciale subsidie voor de vereniging? Nee, alles is voor de uitvoering van het plan. De leden doen alles vrijwillig. Er is meer dan 5 miljoen beschikbaar voor het inrichten van 100 ha. EHS. Daarnaast kan er nog extra subsidie worden aangevraagd voor ‘knelpunten in landelijk gebied’. Wat dus ingezet kan worden om de haalbaarheid van het plan te vergroten.

 

Voor de groenvisie kan ook worden gekeken naar de boeren in het Markdal. Goed idee, dit zal de gemeente meenemen.

 

Een buurtwinkel voor Galder?
Na deze levendige discussie is het tijd voor het hoofdonderwerp van de avond. Jos de Roover leidt het Oude Dorpshart in. Voor de leefbaarheid van Galder is het natuurlijk belangrijk dat de oude school een nieuwe bestemming krijgt. Voor de dorpsraad is afbraak de laatste optie omdat we dan 2 gaten tegenover krijgen. Leegstand heeft hetzelfde resultaat en nieuwe huizen worden voorlopig niet verkocht, er zal dus een functie moeten worden gegeven aan het gebouw. De ateliergroep heeft hierover nagedacht en André de Wilde van Compositie 5 Stedenbouw zal dit toelichten.

 

André begint met het maken van een compliment aan de dorpsraad voor het podium dat deze biedt aan allerlei belangrijke initiatieven. Hij heeft hele andere ervaringen met dorpsraden in andere dorpen. Sinds de vorige bijeenkomst van 3 december is de ateliergroep bezig geweest om een toekomst te schetsen voor het gebied. Hieruit kwam het Concept Gebiedsvisie Oude Dorpshart Galder, met een aantal verschillende modellen. De gemeenteraad heeft hier ook naar gekeken en benadrukt dat er vanuit de gemeente geen geld bij kan. Ze zien wel iets in het vestigen van een buurtwinkel en het maken van een pleintje door het splitsen van de Galderseweg bij het kruispunt (model 3+5). Op de plek van cafe Leijten zou dan opnieuw een horecagelegenheid kunnen worden gevestigd. Op beide locaties zijn ook nog een paar appartementen te realiseren. Ten slotte wil men het oude gedeelte van de school, aan het huis van Schutte, graag behouden en in oude staat terugbrengen.

 

Michelle Korst van de gemeente vult aan dat men graag wil weten wat de mening van de inwoners van Galder-Strijbeek is. Je kunt een inspraakreactie sturen naar de gemeente tot 17 juni. Ook ondernemers die geïnteresseerd zijn om iets te beginnen in de oude school kunnen zich melden. In september zal de raad dan het plan vaststellen. Voorlopig is er alleen een bestemmingsplan voor een school en horeca op de locatie. Maar tijdelijke toestemming voor iets anders kan ook. Een zo breed mogelijke nieuwe bestemming zal een lange procedure worden.

 

Eric van der Velden doet een woordje namens de Ateliergroep. Als betrokken inwoner besloot hij eind 2012 mee te denken over de toekomst van de school. Om leegstand te voorkomen ziet hij mogelijkheden voor een buurtwinkel. Dit idee is goed uitgedacht en onderzocht. Zo heeft men een bezoek gebracht aan buurtsupers in Schijf en Sterksel. De keten Attent, onderdeel van Spar, exploiteert voornamelijk buurtwinkels en zij zien ook wel mogelijkheden in Galder. Een adviesbureau heeft berekend dat men bij een winkel van 200 m2 op 14.500,- euro per week kan rekenen. Voor een potentiële ondernemer is het vooral belangrijk dat hij het zo breed mogelijk ziet, dus met goede service en extra diensten.  De ateliergroep staat ook open voor andere ideeën, u bent van harte welkom om mee te denken.

 

Het plan voor een buurtwinkel in Galder roept natuurlijk veel vragen op bij de aanwezigen, Jos de Roover probeert deze zo goed mogelijk te beantwoorden.

 

Is het financieel wel haalbaar? Bij cafe Leijten gebeurt ook niks. Het is alleen haalbaar als een echte ondernemer dit gaat doen. Dus geen AH of Jumbo voor vergeten boodschappen maar echt iets anders met goede kwaliteit en service. Maar als het niet haalbaar blijkt, het is maar een van de opties.

 

Is er een kostenplaatje voor de ondernemer met verwachtte winst? Nee dit is er niet, dit is afhankelijk van vele opties. Maar vanuit de gemeente moet het hele plan wel kostenneutraal zijn. Dus de projecten moeten zichzelf terugverdienen.

 

Komende 40 jaar Dorpshuis de Leeuwerik
Afsluitend zijn er nog een aantal mededelingen vanuit de dorpsraad zelf. Mariette presenteert het Servicepunt Galder-Strijbeek. Terwijl in andere dorpen voorzieningen verdwijnen heeft de dorpsraad het initiatief genomen om de afstand tussen gemeente en burger te verkleinen. Samen gaan we op zoek naar oplossingen voor problemen, vrijwilligers voor klussen en informatie bij vragen. Het Servicepunt zit voorlopig in de Mattheusschool en is elke donderdag open van 15:30 tot 17:00 uur.

 

Ook het welkomstpakket stond uitgestald op de bijeenkomst. Al veel bedrijven en verenigingen nemen hieraan deel om nieuwe inwoners te verwelkomen. Jos bedankt iedereen voor zijn inzet. De dorpsraad krijgt veel positieve reacties op dit initiatief. 

 

Dan is er nog de beloofde stemming over de (nieuwe) naam van het dorpshuis. Onder de aanwezigen is er een overweldigende meerderheid om het nieuwe gebouw opnieuw de Leeuwerik te noemen. Het blijft dus de komende 40 jaar Dorpshuis de Leeuwerik. Dit scheelt de dorpsraad ook weer een hoop werk met enquêtes etc. Iedereen wordt bedankt voor deze avond en u bent natuurlijk weer van harte welkom op de volgende bijeenkomst van de dorpsraad!