Verslag openbare vergadering 5 maart 2012

08-03-2012 || Afgelopen maandag heeft de Dorpsraad Galder-Strijbeek haar tweede openbare vergadering gehouden in de Leeuwerik. De opkomst was groot, de gehele zaal zat gevuld. Hieruit kunnen we concluderen dat de leefbaarheid in Galder-Strijbeek, met op dit moment als hoofdpunten het Dorpshuis en het CPO, erg leeft binnen de gemeenschap.

 

Als eerste werd door het presentatie duo, Jos en Mariette, de avond geopend met een stand van zaken met betrekking tot enkele werkgroepen van de Dorpsraad.

 

De werkgroep Speeltuinen, zo vertelde Frans, is op dit moment bezig met de ontwikkeling van een nieuwe speeltuin aan de Berkenakker. Het oude speeltoestel aan het Smidshof/Staaiakker is totaal versleten, zoals hij ons toonde met enkel foto’s. Een nieuw speeltoestel zou de helft van het toegewezen budget verbruiken. Hierdoor is de werkgroep tot de conclusie gekomen dat kwaliteit beter is dan kwantiteit en gaan ze voor één goede speeltuin aan de Berkenakker.

 

In de werkgroep zit ook Bert Smit, die heeft ervaring met het ontwikkelen en ontwerpen van speeltuinen. Hij heeft een ‘natuurlijke’ speeltuin bedacht en de mogelijkheid om de groenstrook ook mee te integreren in de speeltuin. Door het gebruik van natuurlijke materialen krijg je een mooie integratie in de omgeving, en met behulp van dorpsgenoten kunnen we op deze manier een mooie en betaalbare speeltuin creëren. De betrokken ambtenaren zijn erg enthousiast over het ontwerp, en we zullen dan ook op korte termijn horen, of het goedgekeurd wordt. De werkgroep zal ook betrokken worden bij het ontwikkelen van het nieuwe schoolplein.

 

Mariëtte gaf een toelichting op de resultaten van de enquête die de Dorpsraad bij de vorige openbare vergadering heeft uitgedeeld, over het informatiepunt en de WZSW (WoonZorg & Service in de Wijk).

 

Er zijn 25 formulieren ingeleverd bij de Dorpsraad. Hieruit kunnen we concluderen dat er ten eerste behoefte is om een gemeenteloket te hebben voor burgerzaken, zoals het inzien van bestemmingsplannen en afgifte van aanvraagformulieren. Hierbij werd wel aangegeven dat dit tegenwoordig allemaal via de site van de gemeente geregeld kan worden, met onder andere een DigId code. Ten tweede blijkt dat er ook behoefte is aan een zorgpunt. En ten derde is er grote animo voor de WZSW, zowel om er gebruik te maken van de diensten alsmede om vrijwilligersdiensten aan te bieden. De werkgroep Voorzieningen zal deze informatie ook terugkoppelen naar de gemeente.

 

Vervolgens kwam Jan vertellen over de stand van zaken ten aanzien van het Laarzenpad. Vanuit de werkgroep Veiligheid & Verkeer is het idee ontstaan om de voetgangers een alternatief aan te bieden voor wandelen langst de Mark. Nu levert de stroom fietsers in de zomer, beide kanten op, en de voetgangers op een pad vaak gevaarlijke en oncomfortabele situaties op. Een mogelijk alternatief is een laarzenpad aan de Strijbeekse kant van de Mark. We hebben gesprekken gehad met de grondeigenaren, het waterschap Brabantse Delta en Natuurmonumenten en hebben toestemming gekregen om onder bepaalde voorwaarden gebruik van de grond te mogen maken. Wel hebben we een vergunning aan moeten vragen voor een bruggetje over de sloot bij de Markweg om op het laarzenpad te komen.

 

De bedoeling is dat er vanaf de stuw bij het Vonderpad tot aan het pontje net voorbij de Markbrug gewandeld kan worden. Er wordt geen pad aangelegd maar er zal gewoon over de bestaande vegetatie gelopen worden, langs de oever van de Mark. We hebben op dit moment al verschillende reacties gehad op het voornemen dit verder te ontwikkelen, zowel positieve als negatieve. Voor we verder gaan willen we zeker met alle betrokkenen rond de tafel gaan zitten om over de verdere gang van zaken te gaan praten.

 

Daarna kwamen Josje en Sophie vertellen over het CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) waarmee ze onlangs nog de krant haalden. De basis ligt in de werkgroep Bouwen & Wonen, van daaruit kwam er een CPO-behoefte naar voren. Vervolgens is er, na een aantal bijeenkomsten, een bestuur gevormd, dit is bezig met de oprichting van een vereniging. Hierna kunnen alle betrokkenen zich als lid aanmelden en kunnen ze het project vorm gaan geven. Door deze vereniging op te richten kunnen starters voordelig een woning gaan bouwen. Ze kunnen gezamenlijk een architect en aannemer in huren, het is natuurlijk duidelijk dat je door schaalvergroting goedkoper kunt werken. Ook kunnen starters de grond goedkoper kopen, door dit alles is het voor starters mogelijk een eigen woning te verkrijgen. Overigens kan iedereen meedoen met het CPO, maar alleen de starters krijgen korting op de bouwgrond, men kan dan wel van de andere inkoopvoordelen gebruik maken. Tot nu toe zijn er al aanmeldingen voor 18 kavels.

 

Belangstellenden kunnen zich nog steeds aanmelden bij een van de CPO bestuursleden of via cpogalder@galder-strijbeek.nl. Vanuit de gemeente is Michelle Korst, afdeling Beleid & Beheer, de contactpersoon voor alle informatie over het bouwproject.

 

Toen was het de beurt aan Pascal Grosfeld, de architect van het nieuwe Dorpshuis. Overigens is ‘Dorpshuis’ op dit moment een werknaam, er zal te zijner tijd nog een nieuwe naam verzonnen worden voor het gebouw. Uit verschillende architecten met even zoveel ontwerpen heeft Grosfeld van de Velden de opdracht gekregen om voor Galder-Strijbeek een nieuw multifunctioneel gebouw te ontwerpen. Allereerst liet hij foto’s zien van het dorp en de omgeving. Vanuit de Cittaslow gedachte en zijn indrukken kwam hij tot een ontwerp met een lage bouw en een puntdak erop. Dit is karakteristiek voor onze dorpen, je ziet hier weinig platte daken. De Leeuwerik zal helemaal verdwijnen, maar de sporthal (onze lelijke blauwe doos) zal blijven staan. Ook de buitenruimte is in het ontwerp meegenomen. Er zal een gebruiksvriendelijk gebouw komen, met verschuifbare wanden en zo min mogelijk dragende muren waardoor het gebouw eventueel mee kan veranderen met de wensen van de tijd. Aan de voorzijde van het gebouw komt een luifel die doorloopt over een stuk van de sporthal. Het gebouw zal aan de buitenkant veel glas bevatten en met duurzaam en onderhoudsvrij hout afgewerkt worden. Ook de sporthal zal aan de buitenzijde bekleed worden met hout en groen aan de onderkant zodat hij geïntegreerd wordt in het nieuwe gebouw. De stoepen aan de St. Jacobsstraat zullen richting het gebouw breder worden en uiteindelijk overlopen in een dorpsplein voor het gebouw, waar allerlei activiteiten plaats kunnen vinden. De parkeerplaatsen die nu voor de Kiekeboe liggen zullen verplaatst worden naar de zijkant van het gebouw, hier komen ook de speelplaats voor de school, Kiekeboe en de dagopvang van Kober. Zo ontstaat een nieuw Dorpsplein waar allerlei activiteiten kunnen worden georganiseerd. Ook heeft de architect een boomgaard ingetekend, voor een stukje educatie als ook om in te spelen. Als je recht voor het gebouw staat kun je door de glazen puien dwars door het gebouw, de zaal en kantine heen kijken naar de sportvelden. Op de begaande grond komen onder andere 2 schoollokalen. De andere twee schoollokalen komen in de kap samen met een BSO lokaal, ook hier grote vensters voor veel daglicht en een grote oversteek als natuurlijke zonwering.

 

Uiteindelijk kregen we door een prachtige slideshow te zien hoe het gebied er eind 2013 uit zou moeten zien. Vanuit de zaal werd erg enthousiast gereageerd en er klonk dan ook een luid en overtuigend applaus.

 

Na de pauze was er mogelijkheid tot het stellen van vragen, deze waren veelal in de pauze genoteerd op memobriefjes.

 

Het dak is groen getekend, hier zal dan ook een desem- of mosbedekking op komen, dat gedurende de seizoenen ook lichte kleurverschillen op zal leveren. Er hoeft in iedere geval geen geit op om het gras kort te houden.

 

De damwand van de sporthal zal achter een wand van duurzaam hout verdwijnen, wat in de loop van tijd grijstinten gaat geven en een zeer levendig karakter geeft. De architect had hier al ervaringen mee met een bibliotheekgebouw in Tilburg, en raadde mensen ook aan hier dan een kijkje te gaan nemen.

 

Het vijfde schoollokaal stond niet in het PvE (programma van eisen). Maar is altijd nog te realiseren door restruimte en het speellokaal, wat niet in het PvE stond. De bibliotheek en de foyer zullen een ruimte delen.

 

 

In eerdere ontwerpen zaten er 2 puntdaken op het gebouw. Helaas is er een gesneuveld door budgettaire redenen. Wel komt er aan de achterkant, bij de sportvelden een grotere luifel, waardoor er meer ruimte komt om buiten te zitten.

 

Het vloeroppervlak van de zaal, speelzaal en kantine bij elkaar is volgens het ontwerp 315 m², dat is ongeveer 20 m² meer als het huidige oppervlak.

 

Er wordt onderzocht of er zonneboilers geïnstalleerd kunnen worden, dit is vrij onwaarschijnlijk omdat het gebouw een grote behoefte heeft aan warm kraanwater. Ook zonnecollectoren of andere duurzame eigenschappen worden onderzocht. Wel is het gebouw passief duurzaam ontwikkeld. Denk hierbij aan de gebruikte materialen en bijvoorbeeld veel glas en de grote luifels om zonlicht toe te laten of juist buiten te sluiten in de zomer.

 

De hoogte van de zaal wordt, door middel van een verlaagde vloer, 3,30 meter.

 

De sfeer aan de binnenkant wordt allereerst bepaald door de gebruikers zelf. Maar ook aan de binnenkant van het gebouw zal er met natuurlijke materialen gewerkt worden, zodat de sfeerimpressie van de buitenkant door loopt binnen in het gebouw.

 

Voor de akoestiek in de zaal is een adviseur ingeschakeld die ook zal kijken naar het materiaalgebruik, het zal in ieder geval geen systeemplafond worden.

 

Ook naar de toegankelijkheid van het gebouw is gekeken. Er zal natuurlijke een invalidetoilet aanwezig zijn en de verlaagde vloer van de zaal zal door middel van een hellingbaan toegankelijk zijn. Ook komt er een lift om naar de punt, eerste verdieping van het gebouw te gaan.

 

De boomgaard zal zeker gewoon toegankelijk zijn vanaf de schoolpleinen.

 

De KBO zal zeker overdag gebruik kunnen maken van een van de ruimtes, bijvoorbeeld de kantine met het biljart, maar ook de jeu de boules baan op het dorpsplein.

 

Er zal geprobeerd worden om de bouw te realiseren met lokale ondernemers. De aanbesteding hoeft in ieder geval niet Europees aan besteed te worden, maar de bouw wordt in basis wel als een perceel aangeboden.

 

Als alles volgens planning verloopt, is eind maart het ontwerp definitief, vervolgens zal in mei de omgevingsvergunning aangevraagd worden. En rond oktober wordt gestart met de sloop van de huidige Leeuwerik. Een jaar later moet het gebouw klaar zijn en kunnen we dus eind 2013 gebruik gaan maken van dit prachtige nieuwe gebouw, waar we met zijn allen weer 40 tot 50 jaar mee vooruit kunnen.

 

Na deze vragen en discussiepunten was het de beurt aan wethouder van Raak om nog wat toelichting te geven op het nieuwe woongebied van Galder tegenover de Leeuwerik. Geweldig, een nieuwe wijk met jonge gezinnen tegenover de school en sportvelden, dit zal de leefbaarheid van Galder-Strijbeek zeker ten goede komen.

 

De oude school en het ruimte voor ruimte project aan de Balleman zijn nog steeds ontwikkelingsgebieden. In eerste instantie was het de bedoeling om bij de sportvelden nog woningbouw te realiseren, maar dit was erg krap en werd zelfs centimeter werk.

 

Volgens recente groeiprognoses van de provincie, zal er vanaf 2025 een krimp komen van de bevolking, maar zal tot 2030 behoefte zijn aan nieuwe woningen.

 

Donderdag 1 maart heeft de gemeenteraad goedkeuring gegeven aan de intentie van de aankoop van 2 ha grond tegenover de Leeuwerik. Volgens proefverkaveling komen hier 35 tot 36 kavels. De verkoop van de kavels kan worden uitgespreid over 15 tot 16 jaar, wat dus neer komt op 2 kavels per jaar. Vanuit het CPO is op dit moment interesse in 18 kavels, uiteraard is dit voor de gemeente geen probleem. Dit zal de exploitatie van de bouwgrond alleen maar ten goede komen.

 

De planning is als volgt:

 

Februari 2012 heeft de gemeenteraad haar goedkeuring gegeven. Van april tot het einde van dit jaar zal het bestemmingsplan geschreven worden. Vervolgens is maart 2013 het bestemmingsplan onherroepelijk. Let op als er bezwaar ingediend wordt kan het project zomaar 2 jaar vertraging oplopen. Bij geen bezwaar kan er halverwege 2013 begonnen worden met het bouwrijp maken van de gronden, en zal er in het najaar begonnen kunnen worden met de bouw van de eerste woningen.

 

Het is de insteek om rijtjeswoningen, 2 onder 1 kap woningen en vrijstaande woningen te bouwen. Dat alles in verhouding van 1/3, waardoor je een gevarieerd woningaanbod krijgt.

 

Hierna werd er in de vergadering aandacht geschonken aan de website van de Dorpsraad, www.galder-strijbeek.nl . Er werd een presentatie gegeven door Joeri en Remco, over de inhoud en mogelijkheden. Graag willen we andere organisaties en verenigingen ook de mogelijkheid geven om gebruik te maken van de site. Het uiteindelijke doel is om snelle informatievoorzieningen te hebben voor de gemeenschap.

 

Tot slot werd er nog even stil gestaan bij projecten waar de Dorpsraad zich op dit moment mee bezig houdt en die dit jaar of volgend jaar zeker ook opgepakt zullen worden. Denk hierbij aan het Dorpshuis, maar ook de verkeersveiligheid op verschillende plaatsen binnen Galder-Strijbeek (Daesdonk, Strijbeekseweg/Markweg). Ook gaan we kijken waarom er nog steeds geen beloofd bushokje staat en hebben we op dit moment contact met de Rabobank over de terugkeer van een pinautomaat. Verder gaat de werkgroep Veiligheid & Verkeer samen met de gemeente kijken naar de mogelijkheden van buurtpreventie. Andere punten die aangegeven zijn kun je terug vinden in de presentatie.

 

Tot slot bedankte de voorzitter iedereen die zijn medewerking had verleend deze avond en de aanwezigen voor hun belangstelling en vragen. Ook kunnen we voor diverse werkgroepen nog steeds mensen gebruiken, met hoe meer mensen we zijn, des te beter kunnen we de wensen van de gemeenschap omzetten in resultaten. Voor aanmelden, vragen en of opmerkingen kun je natuurlijk altijd een mailtje sturen naar dorpsraad@galder-strijbeek.nl

Nieuwe dorpshuis

Onderstaande impressies geven een beeld van het nieuwe dorpshuis.


Bekijk de hele presentatie van de architect van het nieuwe dorpshuis


Bestuur CPO Groep Galder