Vierjaargetijdenconcert 27 mei 2018

Weekblad Nieuw Ginneken 6 juni 2018

Zondagmatinee 10 december 2017

Gelegenheidskoor Galder en Meersel-Dreef treedt op in de Sint-Jacobskapel.

Op zondag 10 december zat de Sint-Jacobskapel helemaal vol. Een gelegenheidskoor van Galder en Meersel-Dreef, zonder verdere naam, gaf een zeer gewaardeerde uitvoering. De bijgevoegde foto’s zijn van Nelly de Graauw. Op Eerste Kerstdag om 10:30 uur verzorgt het gelegenheidskoor ook de muzikale begeleiding bij de Gezins-Jongeren-Kind vriendelijke Kerstviering in de kerk van de Kapucijnen in Meersel-Dreef.

Het initiatief om de Sint-Jacobskapel wat meer te benutten voor de inwoners van Galder, komt onder meer van Willeke Loermans. Het is de bedoeling om vier muzikale uitvoeringen per jaar te gaan organiseren in de Sint-Jacobskapel.

Zondagmatinee 21 mei 2017 Maximaliseren
De vier jaargetijden biedt een podium voor muzikanten ! Maximaliseren
Zondagmatinee 'de 4 jaargetijden'


Een historische impressie over de Sint Jacobskapel door dhr. Brekelmans

'De bouwtijd der Galderse kapel is dus rond 1468 te stellen, veel later dan Juten vermoedt. De archieven gewagen van nieuwe bouwaktiviteit in 1517, in welk jaar de kapelmeesters "met willekeur der ingezetenen" ten behoeve van de kapel een jaarlijkse rente te gelde maakten.15 Dit geld zal voor uitbreiding of verfraaiing zijn besteed. De aard daarvan is ons niet bekend. De gissing, dat toen de nog bestaande toren gebouwd zou zijn, valt wel te rijmen met de laat-gotische bouwstijl. Behalve renten ten behoeve van de eredienst genoot de kapel nog dito rechten voor de instandhouding van het gebouw zelf. Omtrent het ontstaan van deze inkomsten zijn ons geen bronnen overgeleverd. Wel vloeiden al vanaf de stichting geregeld gelden in de kapelkas. Deze inkomsten werden van oudsher door een kapelmeester beheerd en bestonden, behalve uit rog- en geldrenten uit offergeld en pacht van kapelland. De totale geldswaarde dezer renten bedroeg in 1621 f 45,- per 44 jaar.16 In die tijd ontving de kapelmeester op St. Jacobsdag ook offers in natura ter waarde van ± f 50,-. De gelovigen brachten dan schapen, wol en eikels naar het bedehuis. Eeuwenlang, zelfs tot het jaar 1820, werd het kapelbezit zorgvuldig bijeengehouden. Rond 1677 verkregen de kapelmeesters van de Raad van Brabant een "mandement van terrier" om alle inkomsten opnieuw rechtsgeldig te laten registreren. Dit mandement was een bevel aan alle rentplichtigen der kapel om hun verplichtingen met aanduiding van de onderpanden op te geven'. Lees meer...

Aanmelden

U kunt zich als muzikant of zanger aanmelden door een mailtje te sturen naar Willeke Loermans

Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om uw vervolgens verder te kunnen informeren. 

In de St. Jacobskapel in Galder zal op iedere 1e zondag van de herfst, winter, lente of zomer een zondagmatinee worden georganiseerd. We zijn op zoek naar muzikanten of zangers die in de sfeervolle ambiance van deze historische kapel, ten overstaan van een klein publiek (tot 100 bezoekers) hun lied of muziekstuk willen laten horen. Het zondagmatinee duurt van 12.00 uur tot 13.00 uur en wordt ingevuld door 1 of meerdere muzikanten. 

Met dit initiatief willen we een podium bieden voor startende, ervaren of talentvolle muzikanten (in opleiding) of voor gewoon mensen die het leuk vinden om op deze zondag bezoekers een muzikaal rustmoment te bieden. Het kan tevens een oefenruimte bieden met publiek voor muziekstudenten.We kunnen geen gage betalen.  

Met het organiseren van culturele en / of muzikale activiteiten wil de organisatie accent leggen op de historische en culturele waarden van de dorpen Galder en Strijbeek. Het zondagmatinee wordt ondersteund door de dorpsraad Galder-Strijbeek en door mogelijke sponsoren.

* het zondagmatinee de vier jaargetijden is een initiatief zonder winstoogmerk

* muzikanten of zangers komen uitsluitend in aanmerking voor een kleine onkostenvergoeding

* muzikale uitvoering dient te passen in de ambiance van deze kapel.

Thuis   |   Servicepunt   |   Galder-Strijbeek   |   Ondernemend   |   Natuur & Recreatie   |   Jeugd   |   Senioren   |   Dorpsraad